مدیر داخلی

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س) زاهدان
سمت: مدیر داخلی بیمارستان چشم پزشکی الزهرا(س)
نام و نام خانوادگی: محمد علی شهریاری
فرزند گل محمد
متولد بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو
دارای مدرک کارشناسی حسابداری
دارای بیست و هشت سال سابقه خدمت در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مدیر امور مالی دانشکده پرستاری و مامائی زاهدان و دانشکده دندانپزشکی زاهدان از سال 69 تا 74
ریاست امور عمومی دانشکده پرستاری و مامائی از سال 75 تا 77
رئیس امور عمومی دانشکده پزشکی زاهدان از سال 77 تا 84
رئیس امور عمومی بیمارستان چشم پزشکی الزهراء (س) از سال 87 تا 93
مدیر داخلی بیمارستان چشم پزشکی الزهراء(س) زاهدان از 93/3/1 تا کنون
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج نبوت از سال 92 تا کنون
دبیر کمیته بحران بیمارستان چشم پزشکی الزهراء (س) زاهدان