اعتبار بخشی
بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی


سنجه های اعتبار بخشی


 

استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سوم / سال 95

دانلود فایل

بازدیدهای ایمنی بیمار