کمیته های بیمارستان

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی