اورژانس

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

 

ریاست بخش:

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا نظام دوست

 

سرپرستار بخش: اسماء شکیبا

محل تولد: زاهدان

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

نوع استخدام: قراردادی

پست سازمانی: مسئول اورژانس