معرفی کتابدار

کتابداران این مرکز :

1- زهرا میر  فوق دیپلم کتابداری و اطلاع رسانی - email :z.mir@gmail.com-تلفن تماس 05433219915 داخلی 261 .

2- ابراهیم خاشی جمالزهی فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی - email:khashi_198160@yahoo.com - تلفن تماس :05433219915 داخلی 261 .