حراست

شرح وظایف حراست


اداره حراست بیمارستان  در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام، حفظ و انسجام د رمجموعه بیمارستان و جلوگیری از انحراف و تخلف د رامور اجرایی و در دیگر زمینه ها، ایجاد شده است.
در واقع عملکرد کنترلی اداره حراست را می توان در چهارچوب وظایف ذیل خلاصه نمود:
-         کشف و گزارش تخلفات احتمالی (به طور اعم در حیطه بیمارستان).
-         کشف و مقابله با توطئه های دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشگاه
-         کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی، امنیتی و اداری مجموعه شاغلین در بیمارستان و اعلام به مسئولین ذیربط
-          نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز
-         نظارت بر حفاظت فیزیکی بیمارستان و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی
-         آموزش و توجیه مسئولین واحدها و پرسنل زیرمجموعه در زمینه های حراست، حفاظت اسناد، افراد ، تاسیسات و نظارت بر اجرای طرحها
-         صدور مجوز مخصوص تردد وسائط نقلیه به محوطه بیمارستان
-         همکاری در تهیه طرحهای حفاظتی ، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مذکور
-         پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط
-         ارائه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام اجرائی دستگاه
-         پی گیری و اجراء بخشنامه ها و دستورالعملها
 
وظایف درسطح پاسخگویی به شکایات :
√ دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان بیمارستان
√ بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
√  بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی
√ پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ   به شاکیان
√ جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای رياست د بیمارستان به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد .
√ پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده
√  پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان