کارگاه آموزشی

کارگاه های آموزشی

1. کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه پایش  عملیاتی کتابخانه های بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(سه ماهه اول سال 98) 

 

مدرس: سرکارخانم زهره سوری نظامی 

 

تاریخ برگزاری: 98/3/26 ، ساعت 12 الی 14

 

محتوای آموزشی:

 

پاورپوینت کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

 

مستندات:

2.  کارگاه آموزش جستجوی منابع الکترونیک برای اعضای محترم هیئت علمی

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: 97/1/27

محتوای آموزشی:

الف. پاورپوینت  Clinical Decision Making Resources

ب. پی دی اف Clinical Decision Making Resources

 

3. کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع (References) برای اعضای محترم هیئت علمی

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: 97/1/28

محتوای آموزشی:

الف. پاورپوینت Bibliographic Softwares

ب. پی دی اف EndNote Workshop Schedule

ج. پاورپوینت EndNoteWebPresentation

د. پی دی اف question_databases

ه. پی دی اف Search Workshop

ز. پاورپوینت Search Workshop

ح. پاورپوینت Workshop Slides

 

4. کارگاه آشنایی با سامانه نوپا ویژه اعضای محترم علمی گروه های پایه

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: 97/10/30

محتوای آموزشی:

پاورپوینت NOUPA Presentation - 12 Systems

 

5. کارگاه آشنایی با سامانه نوپا ویژه اعضای محترم علمی گروه های بالینی

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: 97/10/30

محتوای آموزشی:

پاورپوینت

پاورپوینت Clinical Effectiveness & Decision Making Resources