پاراکلینیک

 

خدمات ارائه شده در این مرکز:

   

-میدان بینایی  (Visual field)                                            - تصویر برداری رنگی از تمام قسمت های شبکیه (OCT)

-سونوگرافی چشم                                                        -  تست های فیزیولوژی

-آنژیوگرافی                                                                  -  تصویر برداری رنگی از قرنیه (topography)

-لیزر                                                                          -  اندازه گیری فشار چشم (IOT)                                                                     

-گرفتن دید و تجویز عینک                                              -   سلول های قرنیه

-پاکیمتری                                                                  -   تصویر برداری عیوب انکساری از قرنیه(pentacam) 

 

 

روزها و ساعات کاری:

تمامی ایام هفته صبح ها

 

 

 

 

 

                                

 

 


برنامه کلینیک ها

محتوای مرتبط