كلینيك

 

ریاست بخش کلینیک

نام ونام خانوادگی :  دکتر حبیب ا...زنجانی

آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص چشم (فلوشیپ اکولوپلاستیک)

تاریخ تولد : 1338

رتبه علمی :استادیار

گروه آموزشی : چشم پزشکی

محل کار: زاهدان مرکز چشم الزهرا (س)

مسئول بخش:

نام و نام خانوادگی: آلا سلگی

مدرک تحصیلی:لیسانس پرستاری

عنوان پست سازمانی: پرستار

 

 

پست الکترونیکی : H_ Zanjani @Yahoo.com 

 

مدیریت داروئی(داروخانه)

 

مسئول داروخانه : خانم سرایندی

مسئول فنی داروخانه : خانم دکتر آریافر

داخلی تماس : 201

اورژانس

 

ریاست بخش:

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا نظام دوست

 

سرپرستار بخش: اسماء شکیبا

محل تولد: زاهدان

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

نوع استخدام: قراردادی

پست سازمانی: مسئول اورژانس