انجام شده

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

طرح های تحقیقاتی انجام شده در بیمارستان چشم پزشکی الزهراء (س) زاهدان

1 - مقايسه اصلاح آستيگماتيسم قرنيه اي به روش انسيژن شل كننده در بيماران فاكواموسيفيكيشن و جايگذاري لنز با گروه كنترل          دكتر ايزدي - دكتر اسكندري

2 - بررسي اثر فينتوئين روي زخمهاي بازي قرينه-دكتر ايزدي - دكتر اسكندري

3 - مقايسه پاكيمتري ضخامتقرنيه توسط اوتراسونت و اربواسكن پنتاكن شروع شده- دكتر محمدي

4 - استفاده از كلاژن جهت جلوگيري از عود مجدد نا خنك دكتر اريش - دكتر توحيدي

5 - بررسي اثر سوسپانسيون بند ناف جنين انسان بر نقص اپيتليال قرنيه در مدل خرگوش- دكتر وليداد- دكتر يادگاري

6 - بررسي هپاريز موضعي در ترميم سوختگي قليايي در قرنيه مدل خرگوش -دكتر هاشمي- دكتر مير

7 - بررسي حساسيت كنتراسيون در لنزهاي آسفريك رالفريك بعد از عمل كاتاراكت - دكتر روحاني-دكتردلفزا

8 - مقايسه اثر بخشي تزريق داخل ويتره و اينتراكمرال avastin  در بهبود بيمارات مبتلا به گلوكوم نئوواسكولار-دكتر قاسم زاده دكتر جغتايي

9 - بررسي كارايي درمان بسته بودن مادرزادي مجراي اشك با پروبينگ و سيليكون تيوپ در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان چشم پزشكي الزهرا          دكتر زنجاني و منصب دار

10 - بررسي ضخامت nezve در بيمارانoptic neuits بوسيله OCT دكتر اريش

11 - ترابكلكتومي با استفاده از كداژي در مقايسه با ترابكلكتومي ساده  دكتر اريش

12 - بررسي توزيع فرارواني علل چشم قرمز (Releye) در مراجعين به مركز چشم

13-  بررسي پيوند قرنيه در مراجعه كنندگان به چشم پزشكي از سال 74 تا 86         دكتر روحاني دكتر رودباري مونا افشاري و مريم كدخدا

14 - مقايسه فشار داخل چشم قبل از عمل و 24 ساعت بعد از عمل جراحي آب مرواريد به روش فيكو مالسيفيكشن بدون عارضه با جايگذاري عدسي داخل چشمي به بيماران مراجعه كننده به مركز چشم الزهرا و بيمارستان تامين اجتماعي - دكتر رودباري

15 - بررسي رابطه بين ضخامت قرنيه با فشار داخل چشم در مراجعه كنندگان به مركز چشم الزهرا جهت عمل ليزيك -دكتر ريگي- دكتر داشي پور- محبوبه رضايي

16 -  ورنال- دكتر روحاني

17 - بررسي ميزان موفقيت درمان و ميزان عوارض داكروسيستورينوستومي به روش اندوسكوپيك در بيماران مراجعه كننده به مركز چشم الزهرا  دكتر زنجاني

18 - بررسي تاثير تزريق داخل چشمي جنتامايسين كليندامايسين در پيشگيري از بروز اندوفتالميت حاد باكتريال ناشي از ضربات نافذ چشم           دكتر مالكي دكتر جغتايي

19 - بررسي حساسيت multiplex pcr در تشخيص اندوفتالميت و مقايسه آن با كشت در مراجعه كننده به مركز چشم      

20 - بررسي ميزان از دست رفتن سلولهاي اندوتليوم قرنيه در دو روش تزريق آدرنالين (انفوزيون در مقابل بولوس)در عمل جراحي آب مرواريد به روش فيكو امولسيفيكاسيون       دكتر روحاني-دكتروفايي

21 - بررسي شيوع انواع مختلف گلوكوما و توزيع فشار داخل چشم در شهر زاهدان ( گروه سني بالاي 40 سال)  

علل نابينايي در استان سيستان و بلوچستان

22- بررسي حساسيت multiplex pcr در تشخيص اندوفتالميت و مقايسه آن با كشت در مراجعه كننده به مركز چشم

23 -  ترابكلكتومي با استفاده از كداژي در مقايسه با ترابكلكتومي ساده - دكتر اريش

24 - Shahriari HA, iridocyclochoroidectomy : a case report

 

25 - Shahriari HA, and Daftarian MP, Chemical weapons may trigger Veernalconjunctivitis in susceptive subjects: three case report

26 - Shahriari HA, Reversible no light perception in patients with hyphema.

27 - Zare H + MA, Shahriari HA, Follow up of 100 corneal and scleral ruptures during from 1990 till 1998

28 - Shahriari HA, Megalo-bleb phenomenon.

29 - Shahriari HA, and et al, Bacterial conjunctivitis in Zahedan.

30 - Shahriari HA,MD, Hosseini,Rod A, MD, "Preventive effect of vitamin B12 and folic acid  methanol – induced retinopathy in animal model"

31 - SHahriari HA, and Salari AM, preventive effects of vitamine A and Aspirin U.V light- induced retinopathy an animal model.

32 - Shahriari HA, MD, Naghibzadeh S, MD, AhmadiShokoh A. "Comparison of Experimental Retinal Toxicity of Gentamicin in Vitrectomized vs. Non – vitrectomized Eyes."

33 - SHahriari HA, and Salehi A, Effect of interaocular povine – iodine solution in prevention of bacterial endophthalmitis in rabbit model.

34 - SHahriari HA, MD; Salari MR, MD; Shahrakipour M, MS. "Comparison of Transepithelial PTK and Manual Debridement of Corneal Epitheilum for PRK"

امتیازدهی

محتوای مرتبط