اعضاء کمیته بیمارستان
<!--[if gte mso 9]-->  <!--[endif]-->

اعضای کمیته های بیمارستانی

كميته اصلي پاسداري و مراقبت و ترويج ارزشهاي متعالي وفرهنگی

كميته اخلاق و موازين شرعي

اقتصادوخرید

كميته نظارت و ارزشيابي دروني

كميته اصلي مديريت كيفي

كميته  مدارك پزشكي

 

 

کار گروه HIS

 

كميته غذا ، دارو ، درمان و تجهيزات پزشكي

 

كميته كادر پزشكي، پرسنل پرستاري وكاركنان بيمارستان

كميته آسيب شناسي و مرگ وCPR وطب و انتقال خون+آموزش

كميته بهداشت و كنترل عفونت بيمارستاني و لنژ

 

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

کمیته بحران و بلایا

 

کمیته حاکمیت بالینی

كميته اتاق عمل

 

آقای محمدعلی

شهریاری

آقای محمدعلی

شهریاری

آقای محمدعلی

شهریاری

آقای محمدعلی

شهریاری

آقای محمدعلی

شهریاری

آقای محمدعلی

شهریاری

آقای محمدعلی

شهریاری

آقای محمدعلی

شهریاری

آقای محمدعلی

شهریاری

آقای محمدعلی

شهریاری

آقای محمدعلی

شهریاری

آقای محمدعلی

شهریاری

آقای محمدعلی

شهریاری

آقای محمدعلی

شهریاری

آقای محمدعلی

شهریاری

خانم زهرا خورسند

خانم

زهرا خورسند

خانم

زهرا خورسند

خانم

زهرا خورسند

خانم

زهرا خورسند

خانم

زهرا خورسند

خانم

زهراخورسند

خانم

زهرا خورسند

خانم

زهرا خورسند

خانم

زهرا خورسند

خانم

زهرا خورسند

خانم

زهرا خورسند

خانم

زهراخورسند

خانم

زهرا خورسند

خانم

زهراخورسند

خانم مرادقلی

خانم مرادقلی

خانم مرادقلی

خانم مرادقلی

خانم مرادقلی

خانم مرادقلی

خانم مرادقلی

خانم مرادقلی

خانم مرادقلی

خانم مرادقلی

خانم مرادقلی

خانم مرادقلی

خانم مرادقلی

خانم مریم خرسندی

خانم مریم خرسندی

خانم مریم خرسندی

خانم مریم خرسندی

خانم مریم خرسندی

خانم مریم خرسندی

خانم مریم خرسندی

خانم مریم خرسندی

مریم خورسندی

خانم مریم خرسندی

خانم مریم خرسندی

خانم مریم خرسندی

خانم ژاله مهاجری

خانم

ژاله مهاجری

خانم

ژاله مهاجری

خانم

ژاله مهاجری

خانم

ژاله مهاجری

خانم

ژاله مهاجری

خانم

ژاله مهاجری

خانم

ژاله مهاجری

ژاله مهاجری

خانم

ژاله مهاجری

خانم

ژاله مهاجری

خانم

ژاله مهاجری

خانم شهرکی

خانم شهرکی

خانم شهرکی

خانم شهرکی

خانم شهرکی

خانم میری

خانم میری

خانم میری

خانم میری

خانم میری

خانم میری

خانم میری

خانم میری

خانم میری

خانم میری

خانم میری

خانم میری

خانم میری

خانم میری

خانم سلگی

خانم سلگی

خانم سلگی

خانم سلگی

خانم سلگی

خانم سرابندی

خانم سرابندی

خانم سرابندی

خانم سرابندی

خانم سرابندی

خانم سرابندی

خانم سرابندی

خانم سرابندی

خانم جعفری

خانم جعفری

خانم جعفری

خانم جعفری

خانم جعفری

خانم جعفری

خانم جعفری

خانم جعفری

خانم جعفری

خانم جعفری

آقای بارانی

آقای بارانی

آقای بارانی

آقای بارانی

آقای بارانی

آقای بارانی

آقای بارانی

آقای سهل آبادی

آقای سهل آبادی

آقای سهل آبادی

آقای سهل آبادی

آقای سهل آبادی

آقای سهل آبادی

آقای سهل آبادی

آقای سهل آبادی

آقای سهل آبادی

آقای سهل آبادی

آقای سهل آبادی

آقای سهل آبادی

آقای سهل آبادی

آقای علی احمد

آقای علی احمد

آقای علی احمد

آقای علی احمد

آقای علی احمد

آقای علی احمد

آقای علی احمد

خانم منیره سرگزی

خانم سرگزی

خانم سرگزی

خانم سرگزی

خانم سرگزی

خانم سرگزی

آقای فکری

آقای فکری

آقای فکری

آقای فکری

آقای فکری

آقای خمر

آقای خمر

آقای خمر

آقای خمر

آقای خمر

آقای حسینی

آقای حسینی

 

آقای مرادی

آقای مرادی

آقای مرادی

خانم 
سنجرانی  

خانم 
سنجرانی  
خانم 
سنجرانی  
خانم 
سنجرانی  
خانم 
سنجرانی  
خانم 
سنجرانی  
خانم 
سنجرانی  
خانم 
سنجرانی  

خانم 

سنجرانی  

-

خانم 
سنجرانی  


آقای جهانتیغ

آقای جهانتیغ

آقای جهانتیغ

آقای جهانتیغ

آقای جهانتیغ

-

خانم سرگزی

خانم سرگزی

خانم سرگزی

خانم سرگزی

خانم سرگزی

خانم سرگزی

خانم سرگزی

آقای خالقی

آقای خالقی

آقای خالقی آقای خالقی

آقای خالقی

خانم رضائی

خانم رضائی

خانم رضائی

خانم رضائی

خانم رضائی

خانم رضائی

خانم رضائی

-

خانم میر

خانم میر

خانم میر

 

<!--[if gte mso 9]--> <!--[endif]--><!--[if gte mso 10]--> <!--[endif]-->
امتیازدهی
جمعه ٠١ بهمن ١٣٩٥
صفحه اصلی|تحقيقات|بخش اداری|اخبار و اطلاعیه|تماس با ما