معرفی

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی
 
رياست بخش اتاق عمل: دکتر محمدحسین ولیداد

سال تولد:1346

محل تولد:تهران

سال ورود دانشگاه پزشكي:1364

محل تحصيل پزشكي عمومي:دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

محل و سال اخذ تخصص:دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -1380

محل و سال اخذ فوق تخصص:دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -1386

سوابق مديريتي:

1-رئيس شبكه بهداشت ايرانشهر1376-1372

2-پزشك قانوني و معتمد شهرستان ايرانشهر 1375-1374

3-سرپرست بيمارستان خاتم الانبيا ايرانشهر 1374-1372

4-عضو هيئت مديره نظام پزشكي ايرانشهر 1388-1384

5-عضو هيئت بدوي نظام پزشكي 1384-1381

6-عضوهيئت تجديد نظر نظام پزشكي استان 1392-1388

7-نايب رئيس انجمن چشم پزشكي استان 1392-1391

8-عضو هيئت علمي گروه چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 سر پرستار بخش اتاق عمل :منيژه ميري

سال تولد:1353

محل تولد:زاهدان

 سال اخذ مدرك كارداني اتاق عمل:1375

سال اخذ كارشناسي پرستاري:1388

سابقه خدمتي :17 سال

امتیازدهی

محتوای مرتبط