معرفی

مترون بیمارستان چشم پزشکی الزهرا(س):

   نام و نام خانوادگی: زهرا خورسندی

سال تولد:  1349

محل تولد: زابل

نوع استخدام: رسمی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست سازمانی: مترون بیمارستان