آیین نامه اجرایی آموزش

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

آئین نامه اجرایی آموزش بیمارستان چشم پزشکی الزهراء(س) در سال 93

هدف:      ارتقاء کیفیت آموزشی هدف متعالی هر نظام و سیستم آموزشی است و دست نیافتن به آن باعث به هدر رفتن منابع اقتصادی و زوال اعتمادبه نفس وتزلزل شخصیت فردی و اجتماعی فراگیران می شود ودر نهایت به شکلی نامطلوب در مراقبت از بیمار بروز می کند .

 خودآموزی :

1-    خود آموزی در چهار برنامه سه ماهه جهت فراگیران تنظیم خواهد شد .

2-    در پایان هر سه ماه آزمون از منابع معرفی شده به عمل خواهد آمد

3-    خود آموزی کلیه پرسنل (رسمی،طرحی، قراردادی) را شامل می گردد

4-    اعضای مجموعه آموزشی (سوپر وایزر آموزشی ، مسئول بخشها و ...) نیز ملزم به فراگیری منابع خود آموز ی می باشند

5-    جهت هرکدام از همکاران در صورتی گواهی جهت شرکت در خود آموز صادر خواهد شد که از چهار خود آموز حتماً سه خود آموز را شرکت نموده باشند و حد نصاب نمره از هر خود آموز 14 می باشد( از 20 نمره)

6-    اطلاعات داروئی روتین بخش و ترالی اورژانس جزء برنامه خود آموز سه ماهه  محسوب می گردد که در کنار هر خود آموز هر سه ماه تعدادی دارو تعیین خواهد شد

 راندهای آموزشی :

1-    راند آموزشی دو بار در ماه و با حضور بر بالین بیمار و شناخت صحیح از مشکلات وی و انجام اقدامات عملی و بررسی پرونده انجام خواهد شد

2-    راند آموزشی با برنامه ریزی ماهانه در سه شیفت صبح عصر و شب برگزار خواهد شد

3-    نظارت برحسن اجرای آن در شیفت عصرو شب برهعده سوپروایزر بالینی می باشد

 

کنفرانس های علمی :

1-    دو کنفرانس ماهانه برگزار خواهد شد

2-    مکان برگزاری کنفرانس در سالن مرکز تحقیقات خواهد بود

3-    موضوعات کنفرانس ها از کتب معتبر و چاپ جدید استخراج می گردد

4-    از تکنولوژی آموزشی جهت ارائه کنفرانس استفاده می شود

5-    کنفرانس های ارائه شده تایپ گردد و در بخش جهت مطالعه پرسنل قرارگیرد

6-    کنفرانس ها به صورت CD تحویل دفتر پرستاری درهمان روز که کنفرانس برگزار شد، داده شود

7-  باتوجه به اینکه برنامه آموزشی مشخص می باشد درصورتی که به هردلیلی همکار ارائه کننده کنفرانس امکان ارائه مطلب را در آن تاریخ نداشت حتماًَ 10-7 روز قبل ازتاریخ تعیین شده به کلیه همکاران اطلاع رسانی نماید وبه سوپروایزرآموزشی نیزاعلام نماید که امکان برگزاری کلاس در تاریخ مقرر نیست و تاریخ مجدد برگزاری کلاس آموزشی را اعلام نماید.

8-  همکاری که ارائه دهنده کنفرانس می باشد موظف است بین کنفرانس + فرم پودمانی راتکمیل نمایدوبه همراه CD تحویل سوپروایزر آموزشی روز بعد از ارائه ، نماید  

 آموزش به بیمار:

1-    انتقال آموزشهای لازم مراقبتی به بیماران با استفاده از تکنیک های آموزشی انجام شود

2-    آموزش بر اساس بررسی آمادگی جسمی و روانی بیمار برای شرکت در برنامه مراقبت از خود دستور باشد

3-    آموزش به بیمار از بدو پذیرش تا زمان ترخیص انجام شود

4-    نوع و زمان آموزش به بیمار در سیستم HIS ثبت شود

کارگاههای آموزشی :

باتوجه به اینکه برگزاری کارگاهها باهماهنگی دانشگاه انجام می شودوصدورگواهی با تایید دفتر پرستاری دانشگاه انجام می گردد لذا فقط برای همکارانی گواهی شرکت در کارگاه صادر می شود که از ابتدای کارگاه تا پایان کارگاه حضور داشته باشند .

تهیه پمفلت   پوستر :

پمفلت تهیه شده می بایست دارای شرایط زیر باشد

1-    ذدر راستای آموزش به بیمار تهیه و طراحی شود

2-    مطالب ساده ،شیوا و قابل درک برای بیمار باشد

3-    از کتب معتبر و چاپ جدید استفاده شود

4-    دارای مرور کلی از بیماری و علائم بالینی آن باشد

5-    از تصاویر جهت انتقال آموزشها استفاده شود

6-    منابع مورد استفاده ذکر شود

  ترجمه مقالات علمی پژوهشی و تهیه مقالات و انجام تحقیق و پژوهش

1-    ترجمه های انجام ده برگرفته از مجلات و ژورنال های معتبر در زمینه پرستاری باشد

2-    مجلات و ژورنال های مورد استفاده چاپ 2012-2011 باشد

3-    کارهای تحقیقاتی پژوهشی براساس مشکلات موجود در خدمات پرستاری و حل مشکل طراح و انجام گردد

4-    مقالات علمی و طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در همایش 4- گنگره ها سمینارهای علمی ارائه گردد

5-    با توجه به راه اندازی مرکز تحقیقات بالینی پرستاری در سال 92

 

تجهیزات پزشکی: 

1-    برنامه آموزشی نحوه کار با دستگاههای موجود در بخش تهیه و تدوین شده و براساس آن کلاسهای آموزشی توسط مسئول تجهیزات  پزشکی برگزار خواهد شد

2-    کلیه پرسنل از نحوه کار با دستگاههای موجود در بخش باید آگاهی داشته باشند

 پروسیجر بوک :

ماهیانه یک پروسیجر بوک جهت بخش  ها( زنان و مردان واتاق عمل)تهیه شده و براساس چک لیست کلیه پرستاران نسبت به نظارت برعملکرد پرسنل اقدام نموده و نتایج ثبت و جهت بهره برداری در ارزشیابی ماهانه سالانه- کلینیک ویژه و .... اعمال گردد.

 

کلینیک ویژه و تشویقات :

1-     از 3 نمره کلینیک ویژه به میزان یک نمره در اختیار سوپر وایزر آموزشی قرار دارد تا براساس آیتم های آموزشی به پرسنل در آخر ماه منظور می شود

3-    تشویقات براساس انجام موارد ذیل اعمال خواهد شد

4-    تهیه و تدوین ،ترجمه و گرد آوری کتاب یا مقاله در زمینه شغلی

5-    تهیه و تدوین مجموعه های آموزشی در زمینه شغلی

6-    ارائه آموزشها ی شغلی در واحدهای سازمانی

7-    تدریس در کارگاههای آموزشی

8-    ایراد سخنرانی در همایشهای علمی

9-    فعالان در عرصه آموزش به بیمار

10-پیشنهاد های اجرا شده در راستای آموزش با تایید واحد آموزش دفتر پرستاری

11-فعالان در عرصه مرکز تحقیقات بالینی پرستاری

12-فعالان ارائه مطالب جهت گذاشتن در سایت بیمارستان چشم پزشکی الزهراء(س)

 ارزیابی برنامه های آموزشی :

1-    سوپر وایزر آموزشی در پایان سال با استفاده از فرم مربوطه نسبت به ارزیابی برنامه های کلیه سطوح آموزشی اقدام می نمایند

2-    نتایج توسط سوپروایزر آموزشی ارزیابی و آنالیز خواهد شد و نمره ارزشیابی پرسنل (آیتم های مربوط به آموزش) براساس ارزیابی برنامه های آموزشی اجرا شده توسط پرسنل اعمال خواهد شد

دانلود فایل PDF

   دانلود : aeen_nameh.pdf           حجم فایل 174 KB
امتیازدهی