بیمه های طرف قرارداد


بیمه های طرف قرار داد :

 

خدمات درمانی شامل بیمه سلامت - کارکنان دولت - روستایی - خویش فرما - سایر اقشار

تامین اجتماعی

کمیته امداد

نیروهای مسلح

وزارت دفاع

صدا و سیما

آتیه سازان

زندانها