مدیر EDO

 

 

 نام ونام خانوادگي : دکتر میثم سرگزی

  آخرين مدرک تحصيلي ورشته: متخصص چشم

  مرتبه علمی : استادیار

  آدرس محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکي - بیمارستان چشم پزشکی الزهرا (س)

  meisam.sargazi@gmail.com

 

 


واحد توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO)

محتوای مرتبط