شرح وظایف مدیر محترم EDO

 

شرح وظایف مدیر EDO  بیمارستان

 1- مشاركت در استاندارد سازي برنامه هاي آموزشي با  EDC

2- مشاوره و هدايت اعضاي  هيأت علمي در تدوين برنامه های آموزش بالینی , با همكاري و نظارت  EDC

3- پيگيري تدوين برنامه های آموزش بالینی

4- نظارت بر اجراي برنامه های آموزش بالینی

5- مشاركت در ارزشيابي فرمت مدون و اجراي برنامه های آموزش بالینی , در گروه هاي آموزشي

6- مشاركت در توسعه روشهاي نوين آموزش و تدريس ( ......, Skill Lab )

7-انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان

 

 


واحد توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO)

محتوای مرتبط