شرح وظایف کارشناس EDO

مطالعه کامل دستور العمل های اجرایی واصله از وزارت متبوع و تسلط کامل به قوانین و مقررات آموزشی و اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیئت رئیسه در حیطه وظایف محوله

مشاوره با معاون آموزشی دانشکده در مسائل آموزشی جهت عملیاتی کردن برنامه های آموزشی

عضویت وشرکت در جلسات آموزشی،EDO،کمیته مشورتی دانشجویی

ارائه گزارش فعالیت ها به دانشگاه

همکاری با EDC دانشکاه به منظور تبادل تجربیات

نیاز سنجی آموزشی اعضای هیات علمی

نیاز سنجی آموزشی دانشجویان

اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

ارائه گزارش عملکردبه EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده

حمایت از اعضای هیات علمی و دانشجویان برای اجرای برنامه های آموزشی(همچون برگزاری کلاس آمادگی برای آزمون علوم پایه)

مطالعه آیین نامه ها و بخشنامه های وزارتی جهت اجرای صحیح

هماهنگی با معاون آموزشی دانشکده جهت برگزاری جلسات EDO

ارسال دعوتنامه برای اعضای EDO جهت شرکت در جلسات

 

 

ارسال SMSتنظیم صورتجلسات EDO

پیگیری مصوبات جلسات EDO

معرفی اساتید به معاون آموزشی دانشگاه جهت صدور ابلاغEDO

صدور گواهی برای اساتید عضو EDOجهت تعیین میزان ساعت همکاری

 

معرفی دانشجویان برتربه دفتر استعدادهای درخشان به منظور شرکت در کمیته های مشورتی دانشجویی دانشکده و دانشگاه

معرفی اساتید به معاونت آموزشی دانشگاه جهت شرکت در کارگاه هابرگزاری کارگاه جهت اساتید در دانشکده طبق مصوبه EDO(با عنوان ساخت بسته آموزشی چند رسانه ای -مولتی مدیا)

درخواست مجوز از معاون آموزشی دانشگاه جهت برگزاری کارگاه هاصدور دعوتنامه به اساتیدجهت شرکت در کارگاه هماهنگی با دفتر ریاست در خصوص زمان ،مکان ،پذیرایی و.....

در برگزاری کارگاه صدور گواهینامه برای اعضای شرکت کننده در کارگاه

عضو کمیته راه اندازی سایت انگلیسی دانشکده عضو کمیته برگزاری امتحانات دانشکده برنامه ریزی درسی دانشجویان علوم پایه

برنامه ریزی امتحانی دانشجویان علوم پایه

شرکت در کمیته نقل و انتقالات دانشجویان

پاسخگویی به سوالات آموزشی کارشناسان

همکاری با اداره مشاوره در خصوص مشکلات آموزشی، روحی و روانی دانشجویان

شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت به منظور افزایش توانایی ها و مهارت های شغلی با هماهنگی مسئول مافوق

مکاتبات آموزشی و اداری در زمینه های مختلف

همکاری در برگزاری امتحانات میان ترم، پایان ترم و آزمون های جامع

همکاری در زمینه برنامه های مختلف آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه حسب دستور ریاست محترم دانشکده

گزارش هرگونه تخلف آموزشی در حیطه وظایف به مقام مافوق

حفاظت از اطلاعات آموزشی دانشجویان و رعایت حریم شخصی افراد

ارتباط با نمایندگان دانشجویان

همکاری با دفتر استعدادهای درخشان در خصوص دانشجویان برتر

همکاری و تعامل کارشناسان با سایر همکاران واحد آموزش

 


واحد توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO)

محتوای مرتبط