اعضای هیات علمی

     ردیف

       نام و نام خانوادگی

   سمت 

   
1

 

دکتر حسینعلی شهریاری

 

فلوشیپ ویتره و رتین

 

 

 
2 دکتر علیرضا مالکی

 

فلوشیپ ویتره و رتین

 

   
3 دکتر محمد اریش

 

فلوشیپ گلوکوم و نوروافتالمولوژی

 

   
4 دکتر امیر مسعود سالاری

 

فلوشیپ استرابیسم اطفال

 

   
5 دکترمحمد حسین ولیداد

 

فلوشیپ قرنیه

 

   

 

6

 

دکتر زهرا نظام دوست

 

فلوشیپ رتین


واحد توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO)

محتوای مرتبط